Síra

název Síra
latinsky Sulphur
anglicky Sulphur
francouzsky Soufre
německy Schwefel
značka S
protonové číslo 16
relativní atomová hmotnost 32,066
Paulingova elektronegativita 2,58
elektronová konfigurace [Ne] 3s23p4
teplota tání 388,36 K, 115,21°C
teplota varu 717,87 K, 444,72°C
skupina 16 (VI.A)
perioda 3
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -2, +2, +4, +6

 

Síra
Nekovový chemický prvek ze skupiny chalkogenů, tedy rudotvorných prvků, má latinský název sulphur, jehož původ je nejspíš ve slově sulvere ze sanskrtu, z něhož vzniklo také německé označení schwefel a pozdější anglosaské sweblau znamenalo zabíjet. Název může vycházet z desinfekčních účinků síry nebo skutečnosti, že sirné plyny z vuklánů dokázaly zabíjet, pokud byl přítomen sirovodík ve vysoké koncentraci. Síra se totiž již od 4 000 př.n.l. získávala a dosud získává z jícnů činných i vyhaslých sopek.
Již od starověku se síra používala k dezinfekci, na knoty do lamp, k bělení bavlny, při úpravách a srážení vlněných tkanin, k výrobě farmaceutických preparátů (sirné masti) nebo jako vykuřovadlo při bohoslužbách, lidskou civilizaci tedy doprovází dlouho.
Síra je poměrně reaktivní prvek, kromě vzácných a několika dalších prvků se přímo slučuje se všemi. S čistým kyslíkem a dusíkem za normální teploty nereaguje a také s vodíkem reaguje velmi pomalu až za teploty 120° C.
V přírodě se vyskytuje jako sírově žlutý, medově žlutý, žlutohnědý až žlutozelený minerál v kosočtverečné krystalické soustavě, krystaly jsou nejčastěji dipyramidální a hrubě tabulkovité.
Alotropní modifikace síry:
Kosočtverečná – žlutá látka nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v sirouhlíku, v ethanolu nebo etheru. Je dobrý elektrický a tepelný izolant, molekula je monocyklická, oktaatomická.
Jednoklonná – také perleťová, se připravuje pomalým ochlazováním taveniny síry z teploty nad 150 °C, její molekuly jsou cyklické oktaatomické.
Homocyklická je tvořena kruhy, které obsahují 6 až 20 atomů – tato polysíra se vyskytuje v mnoha formách – kaučukovitá síra, plastická síra, vláknitá síra, polymerní síra, nerozpustná síra, bílá síra, supersublimovaná síra. Tyto metastabilní alotropické směsi se připravují srážením síry z roztoků nebo ochlazením horké kapalné síry z teploty okolo 400 °C.
Získává se těžbou hornin s obsahem síry (pyrit, sfalerit, galenit, chalkopyrit či sádrovec), ochlazováním sopečných par a následným sběrem síry v kráteru sopky, případně vháněním přehřáté páry do hlubinných vrtů a následným odčerpáváním vytékající roztavené síry.
V průmyslu se síra využívá především k vulkanizaci kaučuku a k výrobě kyseliny sírové. Dodnes se používá při výrobě výbušnin a zábavní pyrotechniky a je také součástí fungicidních přípravků, tedy látek zamezujících růstu hub a plísní. Proti množení plísní a různých mikroorganismů se také síří sklepy sudy na pivo či víno.