Fosfor

název Fosfor
latinsky Phosphorus
anglicky Phosphorus
francouzsky Phosphore
německy Phosphor
značka P
protonové číslo 15
relativní atomová hmotnost 30,973762
Paulingova elektronegativita 2,19
elektronová konfigurace [Ne] 3s23p3
teplota tání 317,3 K, 44,15°C
teplota varu 550 K, 277°C
skupina 15 (V.A)
perioda 3
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -3, +1, +3, +4, +5

 

Fosfor
Fosfor neboli světlonoš (význam latinského názvu) je nekovový prvek a v přírodě se vyskytuje pouze ve formě sloučenin. Existují čtyři alotropní modifikace fosforu – bílý, červený, fialový a černý fosfor, vlastnosti a použití fosforu je silně závislé na formě, ve které se právě vyskytuje.
Poprvé byl izolován německým alchymistou Heningem Brandtem v roce 1669, který se snažil, jako všichni alchymisté, najít kámen mudrců. Nechal několik dní rozkládat lidskou moč, pak ji zahustil a nakonec destiloval při vysokých teplotách. Páry nechal zkondenzovat pod vodou a získal tak voskovitou látku, která ve tmě světélkovala. Podle nepodložených zdrojů znali fosfor pod názvem escarbuel už alchymisté ve 12. století. Autorem názvu escarbuel je údajně arabský alchymista Alchid Bechil.
Bílý fosfor je velmi reaktivní, na vzduchu snadno vzplane, ve tmě světélkuje. Je průsvitný, měkký a jedovatý, krystaluje v kubické soustavě, v alkalickém prostředí snadno podléhá hydrolýze. Používá se při výrobě zápalné munice a ve farmacii.
Červený fosfor vzniká zahříváním bílého fosforu bez přístupu vzduchu na teplotu okolo 260°C. Poprvé byl připraven v roce 1857 dr. Schrötterem. Krystaluje v trigonální soustavě nebo bývá amorfní. Je mnohem méně reaktivní než fosfor bílý. Využití nachází při výrobě zápalek, v pyrotechnice a při výrobě řady sloučenin fosforu.
Fialový fosfor se připravuje zahříváním červeného fosforu na teplotu 530°C nebo rozpouštěním bílého fosforu v roztaveném olovu za teploty 500°C.Krystaluje v jednoklonné soustavě a je velice málo reaktivní.
Černý fosfor se připravuje zahříváním bílého fosforu za velmi vysokého tlaku nebo za přítomnosti rtuti jako katalyzátoru. Fyzikálními vlastnostmi se černý fosfor podobá kovům a je ze všech modifikací fosforu nejméně reaktivní. Krystaluje v kosočtverečné soustavě. vyrábí se z něj polovodiče.
Průmyslově se fosfor vyrábí elektrotermickou metodou v obloukových pecích redukcí fosforečnanu vápenatého uhlím za přítomnosti křemenného písku.